Παιδιατρικo Τμhμα

Παρακολούθηση ανάπτυξης και ψυχοκινητικής εξέλιξης, σπιρομέτρηση, αλλεργικά τεστς, εμβολιασμοί, χορήγηση πιστοποιητικών, εξέταση νεογνού, παρουσία σε τοκετό, αναίμακτη μέτρηση ίκτερου, σκολιωμέτρηση.